منوچهر مطیعی تهرانی

نعل، از قدیم‌ترین ایام، نشان روی‌آوردن شانس و بخت و اقبال بوده است. بسیاری از اقوام، نعل را به سر در خانه خود می‌کوبند و آن را خوش و خوب می‌دانند و نشان اقبال و بخت بیدار. در مورد کوبیدن نعل به سر در خانه افسانه‌هائی نیز هست که چون از ما نیست در‌می‌گذریم و تعریف نمی‌کنیم. اگر نعل اسبی را در راه بیابید، شانس به شما روی می‌آورد و اگر نعل خر و استر بیابید به سفر می‌روید.