منوچهر مطیعی تهرانی

جیب و پول مترادف یک دیگرند و جیب نمایانگر درآمد مستمر شما است. چنانچه کارمند و حقوق بگیر هستید حقوقی که ماهانه می‌گیرید و اگر کاسب هستید سودی که روزانه عاید شما می‌شود. جیب در خواب نمایشگر این درآمد و حقوق است. اگر لباسی داشتید که جیب‌های پر داشت بی‌آنکه بدانید در جیب‌های خود چه دارید خواب شما می‌گوید که موقعیت کنونی شما به همین شکل ادامه دارد و می‌توانید مطمئن باشید که روزگارتان عادی سپری می‌شود. ولی اگر در خواب جیب‌های پر دارید و می‌دانید در آن آت و آشغال ریخته و انباشته‌اید خواب شما می‌گوید تلاش عبث و بیهوده می‌کنید و وضع قابل اطمینانی نخواهید داشت و دگر گونی نامطلوبی در زندگی شما پدید می‌آید. اگر در خواب ببینید که جیب شما سوراخ است زیان مالی می‌بیند. اگر جیب شما پشت و رو شده باشد به مال شما دستبرد می‌زنند. اگر لباستان چندین جیب غیر معمول و زیاد داشته باشد آزمند می‌شوید و به مال دیگران دست درازی می‌کنید. اگر ببینید که چیزی از زمین بر می‌دارید و در جیب می‌نهید پولی نصیب شما می‌شود. روی هم رفته دیدن جیب در خواب نیکو است مگر این که پاره یا سوراخ باشد.