منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید کسی مال دیگری را غارت می‌کند از نظر مالی دچار تشویش و اضطراب می‌شوید. از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کنند که این خواب نشان ارزانی نرخ‌هاست اگر در خواب ببینید که مال به خصوصی را از کسی غارت کردند در همان زمینه دچار تشویش می‌شوید. اگر دیدید که مال شما را غارت کردند زیان مالی می‌بینید و متضرر می‌گردید. اگر تاجر هستید بهتر است چندی معامله نکنید و چنانچه حقوق بگیر هستید یا کسر حقوق می‌گیرید یا مورد مواخذه واقع می‌شوید که البته مورد دوم ضعیف است چون جنبه مالی دارد. اگر در خواب دیدید که شما مال کسی را غارت کردید به حقوق دیگران تجاوز و تعدی می‌کنید یا حد خویش را رعایت نمی‌نمائید که ضمیر شما در خواب از هر دوی این حوادث یکسان خبر می‌دهد.