منوچهر مطیعی تهرانی

سنجاق دوست مهربان یار شفیق و رفیق خوبی است که شما برای او ارزش زیاد قائل نیستید اما وجودش برای شما بسیار مغتنم است. او با وجود خردی و حقارت کارهای بزرگ انجام می‌دهد و در سختی‌ها و مشقات به یاری شما می‌شتابد و مؤثر واقع می‌شود. سنجاق ته‌گرد زنی است که هم در خانه کار می‌کند و هم در خارج خانه فعالیت دارد، این‌گونه زنان در بیرون خانه چون مردان فعال هستند و به محض بازگشت به خانه زن می‌شوند و مدیریت و دلسوزی خانواده را متحمل می‌گردند و برای فرزندانشان مادر هستند. سنجاق سینه زنی است کاردان و در عین حال بسیار زیبا. سنجاق قفلی زن خدمتکاری است که همه کارهای خانه با او است ولی دیده نمی‌شود. سنجاق سر خانمی است مغرور و خود‌خواه که فقط به جاه و مقام خویش می‌اندیشد و هیچ هنری از او مشاهده نمی‌شود. گم‌شدن سنجاق به معنی از دست‌دادن همان کسی است که تعبیر سنجاق به او بر می‌گردد و به معنی معلق‌ماندن کارهائی است که او می‌توانست انجام دهد.