منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن ترشی‌ها در خواب خوب نیست به هر شکل و به هر نوع که باشند. ترشی در خواب غم و اندوه و تلخ کامی است و این غم و رنج خانگی است. ترشی در خواب غمی است که هم ممکن است کهنه و ریشه‌دار باشد و هم کهنه می‌شود و باقی می‌ماند بی‌آنکه بتوانیم در رفع آن بکوشیم ترشی سیر بدنامی و رسوایی است.