منوچهر مطیعی تهرانی

قرقاول از مرغابی است که دیدنش در خواب نیکو است. اگر ببینید قرقاولی در بغل دارید خواب شما می‌گوید که مردم شما را تحسین می‌کنند و مدح شما را می‌گویند و مورد توجه قرار می‌گیرید. کاری می‌کنید که نظرها به شما معطوف می‌گردد. اگر ببینید که قرقاولی در خانه شما تخم نهاده یا جوجه‌آورده خوب است و خواب شما می‌گوید از یک بیگانه سودی عاید شما می‌گردد و به نعمت می‌رسید. اگر بیننده خواب قرقاولی داشته که آن را گم کرده یا پرواز کرده و رفته زیان می‌بیند و مالی را از دست می‌دهد و عکس این تعبیر را دارد اگر قرقاولی را بیابد و به دست یا به آغوش بگیرد. در این صورت خواب او می‌گوید پیروزی بزرگی به دست می‌آورد. کشتن قرقاول در خواب خوب نیست و انهدام بخت و اقبال تعبیر می‌شود.