منوچهر مطیعی تهرانی

مروارید زن خوب است، مروارید فرزند برومند است. مروارید به‌خصوص علم و خرد و دانش اکتسابی است و هوش غریزی و فطری. چنانچه در خواب ببینید مرواریدی به‌دست آورده‌اید صاحب پسر برجسته و ممتاز می‌شوید یا با زنی خوب‌روی و صاحب شخصیت ازدواج می‌کنید. اگر در خواب ببینید که مرواریدی را به گوش آویخته‌اید صاحب دختر می‌شوید و چنانچه ببینید به سینه و گردن آویخته‌اید صاحب پسر خواهید شد. اگر دیدید مروارید را می‌فروشید زیان هنگفت می‌کنید. اگر در خواب ببینید که مروارید را به سینه و لباس خود دوخته‌اید با همسر خود روابط صمیمانه و خوب خواهید داشت.