منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن هلو در خواب، به‌خصوص اگر صورتی و رسیده باشد بسیار خوب و خوش‌یمن است. بقیه تعبیر، مانند تعبیر آلو است.