منوچهر مطیعی تهرانی

گنجشک ظاهراً بی‌آزار است ولی برای مزارع و سر‌درختی‌ها و میوه‌ها زیان‌رسان است که روستائیان بیشتر با آن آشنا هستند. در خواب گنجشک مردی است پر‌هیا‌هو اما فاقد اصالت و ریشه و مالی است که دیر نمی‌پاید و زود از چنگ دارنده آن می‌رود. برخی از معبران گنجشک ماده را به زن تعبیر کرده‌اند که اگر پرهای رنگین داشته باشد خوب روی است و چنانچه مثل قناری زرد باشد بیمار‌گونه است. به‌طور سمبلیک هوس‌های زود‌گذر در خواب به‌صورت گنجشک خود را نشان می‌دهند و این چیزی نیست که بتوان به آن خوش‌دل بود و دل بست چرا که چون گنجشک زود می‌پرد و می‌رود و فقط بانگ و صدایش را از خانه همسایه می‌شنویم. چنانچه ببینید که گنجشکی در قفس دارید با مردی مدعی قدرت برخورد می‌کنید که بر او مسلط می‌شوید و پیروزی حاصل می‌نمائید. اگر گنجشکان بسیاری را بر درخت دیدید که صدا می‌کردند و جیک‌جیک می‌نمودند کسانی پشت سر شما بد می‌گویند و عیب‌جوئی می‌نمایند و چنانچه درخت خانه خودتان بود اهل خانه عیبی در شما سراغ دارند که نمی‌خواهند بگویند یا نمی‌توانند فاش کنند.