منوچهر مطیعی تهرانی

شقایق گل‌اشک و ندبه و در عین حال پاکی و عصمت و بی‌گناهی است. اگر در خواب ببینید که شقایق دارید علتی برای گرریستن در زندگی بیننده خواب پیدا می‌شود اما دلیل بی‌گناهی و نشان پاکی هم هست. شقایق نشان کوتاهی عمر و جوان‌مرگی است زیرا این گل عمری بسیار کوتاه دارد که از سه یا چهار روز تجاوز نمی‌کند. این است که معبران می‌گویند اگر کسی گل شقایق در خانه‌اش بکارد خوب نیست و عمرش کوتاه می‌شود.