منوچهر مطیعی تهرانی

تابه که ما امروز به آن ماهی‌تابه می‌گوییم ظرفی است که به ندرت ممکن است در رویای مردان دیده شود و برای زنان نیز طبیعی است چون به کار روزانه ایشان مربوط است. اگر مردی در خواب ببیند که تابه‌ای نو و براق دارد با زنی خوب روز آشنا می‌شود که کاردان و خانه‌دار و مدیر است و اگر دید تابه‌اش کثیف و سوراخ و قراضه است با همسرش اختلاف پیدا می‌کند و بین آنها بگو مگوی شدید در می‌گیرد. اگر مرد مجردی خواب ببیند که تابه‌ای کثیف و سوراخ و قراضه دارد زنی کریه و زشت و بدخلق و خانه آتش زن در زندگی آینده او نقش حساس پیدا می‌کند. فروختن تابه طلاق همسر است و اگر جوانی ببیند که تابه‌ای نو می‌خرد عاشق می‌شود و ازدواج می‌کند. چنانچه زنی در خواب ببیند که شوهرش برای او تابه‌ای نو خریده و به خانه آورده گرفتار هوو می‌شود. اگر مردی در خواب ببیند که آشپزخانه یا اتاق پر از تاوه‌های کثیف می‌باشد کاری خلاف طبع و رضای زن‌های خانه انجام می‌دهد به طوری که همه علیه او خواهند شورید حتی دختر و مادرش. اگر مردی ببیند که دو تابه در آشپزخانه است یکی بزرگ و دیگری کوچک صاحب دختری می‌شود که آن دختر از هر جهت به مادرش شبیه خواهد بود.