منوچهر مطیعی تهرانی

خرما، محصول نخل که غالباً در جنوب کشور می‌روید، شیرین و مطبوع است. دیدن نخل در خواب به‌شرط اینکه سرسبز و با‌طراوت باشد ثمر شیرین دارد و باید منتظر پیش‌آمدهای خوبی باشید. دیدن نخل پژمرده و بی‌ثمر در خواب را باید نشانه روزهای سخت و ناگوار بدانید که انشاء‌الله پیش نخواهد آمد.