منوچهر مطیعی تهرانی

صفحه گرامافون همسر یا مصاحب وراج و پرحرفی است که در خانه شما می‌زید یا دوستی است که بسیار حرف می‌زند و با مکرر‌گوئی‌های خویش موجب تکدر و تألم شما می‌شود لیکن هرگز او را از خود نمی‌رانید و نمی‌رنجانید. اگر کسی صفحه‌ای به شما داد امانتی به شما سپرده می‌شود و اگر شما به کسی صفحه دادید به یکی از دوستان خویش کمک می‌کنید و این کمک شما بیشتر لفظی و ارزنده است زیرا با این که وسعت و توانائی زیاد در آن زمینه ندارید این مساعدت را انجام می‌دهید. اگر دیدید کسی صفحه متعلق به شما را شکست به شما زیان وارد می‌آورد، اگر خودتان صفحه را شکستید با همسرتان اختلاف شدید پیدا می‌کنید یا دوستی را به شدت می‌رنجانید و از خود می‌رانید.