منوچهر مطیعی تهرانی

پالان زینتی است که از جنس کاه و پارچه فراهم می‌آورند و بر پشت الاغ می‌نهند و گاله را روی آن می‌آویزند، وجود پالان سبب می‌شود که هم صاحب الاغ بتواند روی حیوان بنشیند و هم گاله بر آن استوار بماند و با تعادل و توازن از دو طرف آویخته گردد. این وسیله در زندگی امروز ما نقشی ندارد و چه بسیار مردم آن را ندیده‌اند و نمی‌شناسند ولی ممکن است که در خواب ببینیم. چنانچه کسی پالان به خواب ببیند سر و کارش با یک زن می‌افتد زیرا معبران سنتی پالان را در خواب به زن تعبیر کرده‌اند. داشتن پالان نو مصاحبت با زنی است خوب‌رو و خوش خلق. پالان کهنه زنی است که تزویر دارد و موجب ملال و آزردگی شوهر خود می‌شود. پالان پاره زن بد دهن و خطرناک است که رسوائی و بدنامی ایجاد می‌کند. اگر در خواب ببینید که پالانی را با خود می‌برید بی آنکه الاغی همراه داشته باشید زنی به شما آسیب می‌رساند و رنج می‌دهد و اگر بیننده خواب زن نداشته باشد می‌تواند یک زن بیگانه باشد. اگر کسی در خواب ببیند که پالان را روی دوش نهاده و حمل می‌کند خواب او می‌گوید که زنی بر او مسلط می‌شود و چنانچه ببیند پالان را بر زمین نهاده و روی آن نشسته بر زنی مسلط می‌شود و غلبه می‌یابد. اگر این خواب را مرد جوان و مجردی ببیند عاشق می‌شود به‌خصوص اگر پالان نو باشد. گم کردن پالان زیان مالی است. خریدن پالان زن گرفتن و ازدواج است و فروش پالان طلاق و جدائی بین زن و مرد. اگر مردی در خواب ببیند که پالانی دارد آن را می بخشد یا می‌فروشد بین او و همسرش اختلاف می‌‌افتد و از یکدیگر جدا می‌شوند. برای جوانان خریدن پالان عشق است و ازدواج.