منوچهر مطیعی تهرانی

برخی از معبران نوشته‌اند بوم و جغد در خواب دزد است و دسته‌ای دیگر نوشته‌اند جغد انسانی است خبیث. اگر در خواب دیدید که بومی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما می‌نگرد خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می‌دهد که دیده به شما دارد. اگر به بوم غذا و طعمه دادید با بدخواه دوست می‌شوید. اگر بومی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبری می‌شنوید که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می‌کند.