منوچهر مطیعی تهرانی

پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می‌کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می‌ماند. سخنان نسنجیده‌ای که گاه می‌گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می‌کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می‌زنیم که خودمان می‌دانیم درست نیست در خواب‌های ما به شکل پیاز ظاهر می‌شوند. برخی از معبران نوشته‌اند پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام. اگر در خواب ببینیم که پیاز خام می‌خوریم در روزهای آینده سخنی زشت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد. اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم خواب ما گویای آن است که چیزهایی به دست می‌آوریم که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می‌آورد. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده‌اند که خوردن پیاز در خواب یا خوردن مال حرام است، یا به زبان آوردن سخن زشت و نابجا یا پشیمانی و ندامت است.