منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن نیمرو در خواب خوب است و اگر ببینید غذائی از نیمرو می‌خورید به پول می‌رسید. هر تخم‌مرغ که نیمرو شده باشد فرصتی است نیکو که در اختیار شما قرار می‌گیرد. اگر نیمرو چرب باشد کامروا و شادکام می‌شوید. اگر ببینید که خودتان نیمرو درست می‌کنید کاری پر‌سود انجام می‌دهید و اگر نیمرو به کسی بدهید سودی به او می‌رسانید.