منوچهر مطیعی تهرانی

جرز نشان استحکام و مبنای ساختمان و پایه‌ای است برای ایجاد و تشکیل، و دیدن جرز در خواب نیز همین تعبیر و مفهوم را دارد و این بستگی پیدا می‌کند به نیت خودتان و شغل و حرفه‌ای که دارید. اگر زنی در خواب ببیند که جرزی را ساخته یا جرزی ساخته شده و به خوش تعلق دارد گویای این است که مبنای زندگی خانوادگی او مستحکم است و روابط خوبی با شوی خویش و اطرافیان دارد و جای نگرانی نیست. اگر جرزی را خود بنا کنید خوابتان می‌گوید که بنای محکمی برای کار و شغل خود می‌ریزید و خلاف این است که در خواب ببینید که جرزی را خراب می کنید یا جرز به شما تعلق دارد اما سست و لرزان است و آجرهایش بیرون آمده. اگر ببینید جرز بلندی هست و شما در پائین آن ایستاده‌اید خواب شما می‌گوید که مقابل عظمت کاری که در پیش دارید خویشتن را ناتوان می‌بیند و اگر در بالای آن باشید رفعت جاه و مقام شما را نشان می‌دهد. روی هم رفته دیدن جرز خوب است مگر در چند مورد اول این که جرز ساخته شده‌ای را ویران کنید دوم جرزی سست و لرزنده باشد سود جرز را جائی بسازید که در خواب می دانید به شما تعلق ندارد، چهارم آن که جرزی باشد و شما بدانید متعلق به دیگری است و شما به ناحق آن را تصاحب کرده‌اید و چنان چه از بالای جرز به پائین بیائید یا پرت شوید و یا کسی شما را به پائین بیندازد این را می‌گوید که از موقعیتی که دارید سقوط می‌کنید.