منوچهر مطیعی تهرانی

بزازی در خواب ما گویای مکر و حیله و نیزنگ است و بزاز مردی است مکار و نیرنگ باز و چنانچه خویشتن را در خواب درون یک بزازی ببینیم گویای این است که سخت فریفته زینت دنیا می‌شویم و در موضعی قرار می‌گیریم که انتخاب و اتخاذ تصمیم درباره داشتن بهترین، مردد و دو دل می‌مانیم. اگر ببینیم که در یک بزازی هستیم و بزاز برای ما پارچه می‌آورد و عرضه می‌کند با مردی محیل و مکار رو به رو می‌شویم که سررشته کار ما به دست او می‌افتد و خواب ما آگهی می‌دهد که هوشیار باشیم. اگر شخص آشنایی را در خواب خود به‌جای بزاز مشاهده کنیم نشان آن است که از آن شخص معین بیمناکیم و در عین حال محتاج و ناخود آگاه از کید و مکر او می‌ترسیم. چنانچه کسی ببیند که خودش بزازی می‌کند و او خریدار است فریب می‌خورد و زیانی به او می‌رسد. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل است که دیدن بزاز در خواب نشان آن است که بیننده خواب مجذوب زینت دنیاست و دنیاپرست شده است یا در آینده خواهد شد.