منوچهر مطیعی تهرانی

لب بالائی انسان ساکن است و لب زیرین حرکت می‌کند. تلفظ بعضی از اصوات و بیان دسته‌ای از کلمات منحصراً به کمک لب زیرین امکان‌پذیر است. در خواب نیز این اهمیت برای لب پائینی وجود دارد و مورد عنایت معبران است. دیدن لب زیرین در خواب بهتر از لب بالائی است زیرا لب بالائی هیچ چیزی را بیان نمی‌کند. اگر در خواب ببینید لب‌های شما کلفت شده، حاجت و نیاز و هوس و اشتهای شما در زمینه خیلی چیزها زیاد و گسترده می‌شود و این حاجت و نیاز با مقایسه با قدرت و توانائی شما خیلی بیشتر است.


اگر در خواب ببینید لب‌های شما کوچک و ضعیف و باریک شده هم رغبت و تمایل و حاجت و نیاز در شما نقصان می‌یابد و هم قدرت و توانائی. معبران لب را نشانه شهوت دانسته‌اند اما نه فقط شهوت جنسی بلکه به معنای رغبت و نیاز و حاجت شدید در مورد چیز‌های مختلف گرفته‌اند لذا کلفتی آن شدت شهوت را نشان می‌دهد و نازکی آن نقصان را در آن. اگر در خواب ببنید لب‌هایتان گشاد و دهانتان بزرگ شده حالت سیری‌ناپذیری در شما به‌وجود می‌آید، به دنیا و مال دنیا دل بستگی می‌یابید. چنانچه دهانتان کوچک و تنگ باشد نشان بی‌نیازی است و استغنای طبع. نوشته‌اند اگز کسی در خواب ببیند لب‌هایش را بریده‌اند زنش را طلاق می‌دهد. مؤلف نفایس نوشته (اگر کسی ببیند چیزی از میان لب‌هایش بیرون می‌آید اگر آن چیز خوب باشدحرف خوب می‌زند و با سخنانش خیر و خوبی ایجاد می‌کند و اگر آن چیز بد باشد حرف بد از دهانش صادر می‌گردد.) اگر ببینید روی لب‌هایتان حشره‌ای زشت هست که موجب وحشت خودتان بشود سخنی فتنه‌انگیز خواهید گفت و با گفته خود شر و فتنه بر پا می‌کنید همین حالت است اگر حشره‌ای زشت و گزنده روی لب‌های کسی دیگر ببینید. اگر در خواب از دهان و لب‌های خودتان خوشتان بیاید و ببینید لب‌های سرخ و خوش رنگ و ترکیبی دارید خوب است و نشان آن است که در آینده کامروا می‌شوید و اگر از دهان و لب‌های خودتان بدتان بیاید نیازمند خواهید شد. ابن‌سیرین تصریح دارد که اگر زنی در خواب ببیند گوشه لبش خال سیاهی هست عزت و جاه او افزوده می‌شود و اگر مردی ببیند خال سیاهی بر لب دارد مالی به‌دست می‌آورد. همین‌طور اگر در خواب ببینید لب‌هایتان درد می‌کند غمگین می‌شوید.