منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن کاهو در خواب نشان فرح و خرمی است و خوردن آن کامیابی و تمتع به شرطی که شیرین باشد. کاهوئی که به دهان تلخ بیاید یا مزه نامطبوع داشته باشد کسالت و رنج است. چنانچه در خواب ببینید کاهو را با سکنجبین شیرین می‌خورید نیکو است ولی سکنجبین اگر به ترشی بزند یا خوردن کاهو با سرکه نشان ادبا و بدبختی و غم و رنج است. اگر ببیننده خواب ببیند مزرعه‌ای کاهو دارد خواب او می‌گوید نیکی می‌کند و مردم از رادمردی و سخای او بهره‌مند می‌شوند. درو و جمع‌آوری کاهو خوب است ولی اگر نفروشید بهتر از این است که بفروشید. چنانچه جمع‌آوری کاهو به نیت دادن به دیگری باشد انعمام و دستگیری است.