منوچهر مطیعی تهرانی

نامه به هر حال حامل پیغام و خبر و سلام است چه در بیداری و چه در خواب ولی در خواب واکنش شما که بیننده خواب هستید نسبت به دریافت آن و مطالبی که در نامه نوشته شده تعبیر را متفاوت می‌کند. اگر در خواب نامه‌ای دریافت داشتید و از دریافت آن مسرور و خوشحال شدید در روزهای آینده یک شادی برای شما می‌رسد و به موفقیت می‌رسید یا به دیدار دوستی عزیز توفیق می‌یابید یا بالاخره مهمانی دوست‌داشتنی و گرامی برایتان می‌رسد. چنانچه در خواب ببینید نامه‌ای به دوستان می‌نویسید امیدی در شما ایجاد می‌شود و حالت انتظار در شما پیدا خواهد شد. اگر دیدید نامه‌ای اداری می‌نویسید و از نوشتن آن خوشحال هستید، گره‌ای از کارهایتان باز می‌شود و چنانچه نژند باشید مشکلی برایتان پیش می‌آید.