منوچهر مطیعی تهرانی

اگر زنی در خواب ببیند لواشک می‌خورد پس از یک دوره غم و اندوه صاحب فرزند می‌شود. اگر مرد در خواب ببیند لواشک می‌خورد گرفتار غم و رنج می‌گردد به‌خصوص اگر ترشی آن را حس کند. دیدن و خوردن لواشک به خاطر ترشی آن در خواب خوب نیست و غم و رنج تعبیر می‌شود فقط برای زنان جوان مبشر آوردن فرزند است.