منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که از نردبان بالا می‌روید، خوب است و خواب شما می‌گوید در کار پیشرفت می‌کنید و ارتقاء می‌یابید. اما پائین‌آمدن از نردبان خوب نیست چون تأویلی است از سقوط و نزول و تنزل شأن و مقام. اگر نردبان از آهن باشد نشان استحکام کارهای شماست و اگر نردبان از چوب باشد تزلزل و سستی را خبر می‌دهد. اگر از نردبانی بالا می‌روید که تا بی‌نهایت ادامه دارد و در خواب ندانید سر آن کجاست خوب نیست چون همان‌طور‌که در پرواز هم گرفته شده رفتن بدون بازگشت تا اعماق آسمان به مرگ تعبیر شده است.