منوچهر مطیعی تهرانی

کنگر یک گیاه بیابانی و وحشی است که از کوه جمع می‌کنند. کنگر در خواب‌های ما به مال حرام و به زبان گویاتر به مال دزدی تعبیر شده است. نه آن‌چنان مالی که خود بیننده خواب بدزدد بلکه مالی است که قطعاً حرام است اما کسی نمی‌داند صاحبش کیست. روی‌هم‌رفته کنگر در خواب خوب نیست مخصوصاً اگر تیغ‌های آن را حس کنید و ببینید. اگر در خواب ببینید خورش کنگر می‌خورید غمگین می‌شوید و اگر ببینید که کنگر پاک می‌کنید مالی به‌دست می‌‌آورید که بیهوده می‌کوشید آن را تطهیر کنید.