منوچهر مطیعی تهرانی

زانو در خواب شغل و حرفه‌ای است که جهت تأمین معاش خویش بر آن متکی هستیم. اگر در خواب بببینید که زانوان سالم و محکم و نیرومندی دارید و به کمک آن زانوان به راحتی حرکت می‌کنید شغل شما خوب است و زندگی مرفهی خواهید داشت و روزی شما فراخ خواهد بود و آینده‌ای روشن در انتظارتان است و اگر ببینید زانوانتان نحیف و ضعیف گردیده احتمالاً شغل خود را از دست می‌دهید. درد زانوان این را می‌گوید که از نظر شغلی گرفتار مشکل می‌شوید.