منوچهر مطیعی تهرانی

سبوس در خواب تنگی معیشت است. اگر در خواب ببینید خرمنی بزرگ از سبوس پیش روی شماست گرفتار زیان می‌شوید و نیازمند می‌گردید و چنانچه آن سبوس اندک باشد زیان شما کم است و قابل تحمل، اگر ببینید نان سبوس می‌خورید یا در خواب احساس کنید که نان را از مغز گندم نپخته‌اند گرفتار سختی و تنگی می‌شوید و احتیاج شما تا به آن پایه می‌رسد که از دیگران کمک می‌طلبید. اگر ببینید در جیب خود سبوس دارید، پولتان را در راه بیهوده صرف می‌کنید. اگر کسی به شما سبوس بدهد زیان می‌رساند و شما زیان می‌بینید.