منوچهر مطیعی تهرانی

چفت کدبانو و زن خانه است. چفت در خواب‌های ما کسی است که هم می‌تواند ریخت و پاش داشته باشد و مال شوهرش را از بین ببرد و هم قادر است امساک کند و از شوی خویش مردی مال دار و مرفه بسازد. اگر چفت در شکسته و گسیخته و کج و معوج باشد زنی ول‌خرج و مسرف و ندانم کار نصیب بیننده خواب می‌شود که مال شوهرش را از بین می‌برد. چفت برای دختر و پسر جوان گویای روابط عاطفی است و به عشق و ازدواج بر می‌گردد که به هر حال دیدن چفت سالم خوب است.