منوچهر مطیعی تهرانی

در خواب دست‌ها را به‌طور اختصاصی نمی‌بینیم و اگر دست‌ها را ببینیم توجه‌مان جلب می‌شود مگر این که به‌علتی که این علت یا نقصان است در دست‌ها و یا زیادتی. برخی از معبران نوشته‌اند هر دست یا زن بیننده خواب است و یا برادر و برخی دیگر معتقدند که دست راست برادر است و دست چپ فرزند. اگر زیادتی در دست ببینیم در واقع زیادتی کمکی است که دریافت می‌کنیم و نقصان تنگدستی و فقر و گرفتاری‌های مالی است. زینت در دست‌ها برای زنان نیکو است و کلاً خوب است اما برای مردان دیدن زینت مثل انگشتری و النگو خوب نیست و کراهت دارد. اگر در خواب ببینید که دست‌ها را به هم افکنده‌اید دچار فقر و تنگدستی می‌شوید و چنانچه ببینید دست اضافه آورده‌اید به نوشته نفایس‌الفنون کار نیک انجام می‌دهید. اگر در خواب ببینید که دستتان لمس شده و کار نمی‌کند نشان آن است که از یاری دیگران نا امید و دلسرد می‌شوید.