منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن علف در خواب اگر سبز و تازه باشد خوب است و اگر خشک و زرد باشد نیکو نیست و غم و رنج و ابتلا و گرفتاری تعبیر می‌شود. اگر ببینید علف از زمین می‌چینید خیر و خوبی می‌یابید. اگر علف را به عنوان وجین می‌چینید اصلاح می‌کنید و کاری نیک انجام می‌دهید. اگر ببینید یک بغل علف دارید و سبز و تازه است به‌طوری‌که حتی بوی آن را استشمام می‌کنید خوب است و به اندازه آن سود عایدتان می‌گردد ولی اگر زرد باشد و خشک خوب نیست. دیدن علفزار در خواب کامروائی است.