منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن این نوع حیوانات که شناخت زیادی از آنها نداریم ولی به‌طور نا‌خود‌آگاه از انواعشان می‌ترسیم واکنش وحشتی است که در بیداری از قدرت‌های اطراف خویش داریم. وحشتی که ما از اشیا و اشخاص اطراف خود داریم یا ضعفی که در مقابل دیگران احساس می‌کنیم در خواب ما به‌شکل حیوانات خطرناک نقش می‌گیرد از جمله گوریل. پس اگر در خواب گوریل ببینید باید در بیداری علت آن را جستجو کنید.