منوچهر مطیعی تهرانی

گالش هم تعبیرکفش را دارد، یعنی این نیز همسر است با این تفاوت که گالش زنی است با قابلیت انعطاف زیاد و در عین حال آسیب‌پذیر و کم‌مقاومت.