منوچهر مطیعی تهرانی

غزال همان تعبیر آهو را دارد و غزال زنی است خوشخرام و زیبا و رمنده اگر به چنگ بیفتد استعداد خو‌پذیری قابل تحسینی دارد و همسری مهربان و خانه‌آرا می‌شود.