منوچهر مطیعی تهرانی

بازی در اینجا جست و خیز و بازی است آن طور که کودکان بازی می‌کنند و به دنبال یکدیگر می‌دوند. با مهره بازی کردن و انواع سرگرمی‌های دیگر از این قبیل مورد نظر نیست فقط جست و خیزهای شادمانه، مثل گرگم به هوا، اکردوکر، قایم موشک و غیره. این نوع بازی ها در خواب کسالت و اندوه است. اگر در خواب دیدید که بازی می‌کنید و می‌دوید و می‌خندید کسالتی و غمی برای شما پیش می‌آید. چنانچه مشاهده کردید که در خواب با کودکان بازی می‌کنید و آنها شما را مانند خودشان پذیرفته اند در آینده نزدیک عملی انجام می‌دهید که مردم شما را سرزنش می‌کنند و شما از کرده خویش نادم و شرمگین خواهید شد. اگر ببیند که بچه‌ها بازی می‌کنند و شما به تماشا ایستاده‌اید در محیط خانواده شما بحث‌های ناخوشایند پیش می‌آید. اگر خانم و کدبانوی خانه ببیند که بازی می‌کند با شوهرش و اقوام منتسب به شوهرش اختلاف خواهد یافت که بزرگی و کوچکی آن به اندازه هیاهویی است که در نتیجه بازی به وجود آمده بود. اگر در خواب ببیند که صدای بازی کودکان را می‌شنوید خبری غمناک دریافت می‌کنید و احتمالاَ مردم درباره شما بد خواهند گفت.