منوچهر مطیعی تهرانی

قاب کادری است که برای عکس یا ساعت یا تابلو و چیزهای دیگر در نظر می‌گیریم و معنی آن این است که محدوده عکس اینجا است. محدوده ساعت این است که تکالیف و وظایف نیز همان کادرها هستند که حدود آزادی ما را مشخص می‌نمایند. یعنی وظیفه و تکلیف و محدودیت که اساس آزادی بر مبنای رعایت همین حدود قرار می‌گیرد. اگر در خواب دیدید که قاب تابلوی اتاق شما کهنه و فرسوده است و نیاز به مرمت و رنگ‌کاری دارد نشان آن است که شما وظیفه‌ای را رها کرده و واگذاشته‌اید. کاری هست جلوی چشم و دم دست که هر روز از کنارش می‌گذرید اما بی‌اعتنا می‌مانید.