منوچهر مطیعی تهرانی

فرنی در خواب سود یا نعمت یا کالا و مالی است که نه با قدرت بلکه در عین ضعف عاید شما می‌شود. حتی می‌توان گفت سودی است که بر مبنای ترحم نصیب بیننده خواب می‌گردد. اگر بیننده خواب ببیند که فرنی می‌خورد سود یا مالی در همان شرایط به دست می‌آورد و این مال بسیار راحت عایدش می‌شود به طوری‌که هیچ زحمت و تلاشی تحمل نمی‌کند. اگر ببینید که فرنی می‌پزد که به دیگری بدهید آن شخص هر کس هست از جانب شما بهره‌مند می‌شود. فرنی مخلوطی است از شیر و نشاسته و شکر که هر سه در خواب تعبیر خوب دارند در این صورت نمی‌تواند بد باشد.