منوچهر مطیعی تهرانی

معبران در مورد صنوبر نظر خوشی ابراز نداشته و آن را در زمره درختان خوب به حساب نیاورده‌اند. ابن‌سیرین نوشته مردی است بد دین که نه دنیا دارد و نه آخرت ولی مؤلف نفایس‌الفنون نوشته که سرو و صنوبر مردم نیکو‌سرشت و فرزند باشد. مجلسی رحمه‌الله‌علیه در مورد صنوبر سکوت کرده اما کلاً درختان سرسبز را بد ندانسته است. صنوبر مردی است قوی‌هیکل و استخوان‌دار و با نشاط اما به شدت تلخ‌زبان و بد‌دهن که همه اطرافیان خویش را با سخنان خود اگر چه راست هم باشد می‌رنجاند و با وجود حسن نیت و پاک‌دلی دیگرن نسبت به صفای او التفاتی ندارد. چنانچه صنوبر در خواب دیدید با چنین مردی در زندگی آینده خود رو‌به‌رو خواهید شد که مؤثر است.