منوچهر مطیعی تهرانی

فیله گوسفند یا گاو در بیداری گوشتی است نرم و قابل کباب‌کردن و خوردن. در خواب نیز مالی است که آسان خرج می‌شود اما به‌دست‌آوردنش تصادفی است. نوشته‌اند فیله گاو یا گوسفند مالی است اندوخته و حلال که به دست بیننده خواب می‌رسد و یا پولی است غیر‌منتظره که دریافت و تحصیل آن ناگهانی است و این پول شاید به همین علت آسان هزینه می‌شود و به هدر می‌رود. برخی از معبران نوشته‌اند فیله مال پنهان است. مثل پولی که کسی پنهان کرده و بعد آن را فراموش کرده باشد و بیننده خواب تصادفی آن را بیابد. ابن سیرین نوشته: دلیل مال نهانی است که بیابد و هزینه کندو اگر ببیند که گوشت فیله پخته می‌خورد مالی را که خود نهان کرده می‌یابد و به هدر می‌دهد. دسته‌ای دیگر از معبران معتقدند که فیله در خواب فرزند است آن هم فرزند عزیز و یکی‌یکدانه و چنانچه کسی فرزند نداشته باشد صاحب فرزند می‌شود که آن فرزند نزد او بسیار عزیز خواهد بود.