منوچهر مطیعی تهرانی

در نفایس‌الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب بیننده رویا می‌شود و برگ انجیر اندیشه و خرد است. ابن سیرین اعتقاد دارد انجیر در خواب نیکو نیست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که اگر ببینید انجیر می‌خورید یا جمع می‌کنید زیانی به شما می‌رسد و کاری انجام می‌دهید که ندامت و شماتت به دنبال دارد. چند معبر دیگر نیز در مواردی انجیر را بیماری دانسته‌اند به‌خصوص انجیر زرد و لهیده ولی اعتقاد نگارنده این است که انجیر چون از میوه‌های تقدیس شده است و در مذاهب توحیدی از آن به نیکی نام برده شده در خواب دیدن آن نیکو است ولی معبر باید جهات مختلف و رابطه آن را با چیزهای دیگر در خواب دیده می‌شود مورد توجه قرار دهد. انجیر سیاه نشانه غم است و اندوه انجیر سبز و شیرین بی‌اثر می‌باشد. به هر حال از دیدن انجیر در خواب بیمناک و نگران نباشید که نیکو است.