منوچهر مطیعی تهرانی

بت در خواب هوای نفس است. چنان چه در خواب دیدید که در داخل بت خانه‌ای هستید خوابتان می‌گوید که اسیر تمنیات نفسانی متعدد هستید و از هوی و هوس پیروی می‌کنید. اگر دیدید که بتی را بر گزیده‌اید و در مقابل او سجده می‌کنید نشان آن است که گرفتار هوسی تند می‌شوید و به شدت از آن پیروی می‌کنید تا جائی که آبرو و شخصیت خویش را به مخاطره می‌افکنید. شکستن بت با همین قیاس مبارزه با خواهش‌های نفسانی است و نشانه آن است که در آینده‌ای نه چندان دور موردی پیش می‌آید که خویشتن را بیازمائید تا بدانید در مقابل هوی و هوس چه قدر ضعیف یا نیرومند و پایدار هستید. دیدن بت‌های متعدد هشداری است که خود را از کید و افسون زنان حفظ کنید. زن همچنان که در ادبیات و شعر بت شناخته می‌شود به عنوان بت پرستیدنی مورد خطاب قرار می‌گیرد و در خواب نیز به شکل بت تجسم می‌یابد و چون در خواب بت هائی را دیدید هوشیار آینده خویش و کید زنان باشید.


بت در خواب برای زنان همان چیزهائی است که شوق و علاقه ایشان را بیشتر بر می‌انگیزد مثل جواهرات، زیبائی شخصی، فخر فروشی به رقیبان، داشتن خانه و اتومبیل و زندگی پر شکوه و چنانچه زنی در خواب بت یا بت‌هائی را دید که به وسیله آن ها احاطه شده باید بداند که در زمینه این مسائل زیاده‌روی می‌کند و سعادت خویش را به بازی می‌گیرد. دیدن بت طلائی در خواب گویای این است که میل و رغبت شما به انجام کارهای ناپسند شدت یافته و قوت گرفته است. بت سنگی بی‌ارزش بودن هدف‌های هوس آلود شما را بازگو می‌کند. بت سنگی استحکام هوس و ضعف شما را حکایت می‌کند که طبعا هر چه هوس قوی تر باشد مخاطره بیشتر است. داشتن بت در خانه و محل زندگی دور شدن از مسیر عقل و درایت و دور اندیشی است. برخی از معبران بت را به طور عام زن مکار و فساد انگیز تعریف کرده اند که اگر این هم درست باشد بت پرستی به میزان پرستش هوای نفس مردود است.