منوچهر مطیعی تهرانی

نمد را چون از پشم می‌بافند و پشم در خواب‌های ما نعمت و برکت است نمد نیز دیدنش در خواب نیکو است و معبران نمد را به مال حلال تعبیر کرده‌اند. اگر ببینید لباسی از نمد دارید با زنی ثروتمند ازدواج خواهید کرد و اگر کفشی از نمد داشته باشید، به سفری می‌روید که سود زیادی از این سفر عایدتان می‌گردد. اگر ببینید فرشی از نمد دارید، به قناعت و شرافت زندگی خواهید کرد و نزد مردم احترام زیاد خواهید یافت. اگر در خواب ببینید نمدی دارید که سوخته، به مال شما تجاوز می‌شود و اگر ببینید نمدی را خودتان می‌سوزانید مال خویش را هدر می‌دهید.