منوچهر مطیعی تهرانی

پلک در خواب برای زن شوهر است و برای مرد همسر پاک و قابل اعتماد و خوب و مژگان فرزند است. چنانچه در خواب ببینید که پلک و مژگان سالم و خوب دارید که بر زیبایی چهره شما می‌افزاید همسر و فرزندان معتمد و سالم خواهید داشت و نشان آن است که می‌توانید برایشان متکی و مستظهر باشید. برای دختران جوان پلک و مژگان نیک‌نامی و آبرو است و چنانچه دختر جوانی در خواب ببیند که پلک و مژگان زشتی دارد مطمئن باشد که اطرافیان پشت سر او بد می‌گویند و او را دختر قابل اعتنایی نمی‌دانند. پلک مجروح، بیماری زن یا شوهر است به همان نسبت که گفته شد و چنانچه مردی در خواب ببینند پلک چشم او زخم یا زگیلی دارد همسرش بیمار می‌شود یا بین زن و شوهر اختلاف ایجاد می‌گردد. داشتن مژگان سفید در کنار موی سر و ابروی سیاه رسوایی و بی‌آبرویی و بدنامی است. چنانچه کسی ببیند موی سرش سیاه است اما مژگانش سفید شده عملی مرتکب می‌شود که نزد مردم بی‌شخصیت می‌شود پشت سر او بد خواهند گفت.