منوچهر مطیعی تهرانی

مژگان عزیزان و نزدیکان شما هستند. کسانی که به شما خیلی نزدیکند و دوستشان دارید و شب و روز و بیداری و خواب را با ایشان می‌گذرانید. این‌ها در خواب به‌صورت مژگان ظاهر می‌شوند. اگر در خواب ببنید که هر دو چشم شما مژه ندارد منزوی و تنها می‌شوید و نزدیکانتان از اطراف شما پراکنده می‌گردند و اگر در خواب ببینید مژگان پرپشت و انبوهی دارید اطرافتان شلوغ می‌شود و خانه و خانواده‌ای انبوه و پر‌ازدحام خواهید داشت. اگر در خواب ببنید چشم راستتان مژه دارد و چشم چپ شما فاقد مژه است از جانب برادر و خواهر و پدر و مادر بی‌محبتی خواهید دید و اهل خانه یعنی همسر و فرزندانتان نسبت به شما صمیمی و وفادار می‌مانند وچنانچه ببینید چشم چپ شما مژه دارد ولی چشم راستتان فاقد مژگان می‌باشد تعبیر بر‌عکس است.