منوچهر مطیعی تهرانی

دارو در خواب چاره است و دارو خوردن چاره‌جوئی. اگر دیدید دارو به دیگری می‌دهید خواب شما می‌گوید عقده و کینه و نفرت خود را خالی می‌کنید. دادن دارو به دیگران گویای شخم و نفرتی است که از آن شخص داریم یا از دست او عصبی هستید. معبران نوشته‌اند اگر دیدید دارو می‌خورید و دارو به حال شما مفید است کاری موافق دین انجام می‌دهید و اگر اثر مفید نداشت کاری خلاف دین می‌کنید.