منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن آوار خوب نیست نه برای زن و نه برای مرد. اگر کسی در خواب شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه‌ای غیر مترقبه خبر می‌دهد و اگر ببیند آوار از جایی که می‌شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می‌آید و اگر جایی که آوار آمده نا آشنا باشد حادثه قطعی است لیکن سهم بیننده خواب از نتایج آن مختصر است. اگر آوار در خانه خودش باشد تنزل مقام میابد و نزد مردم ارزش و اهمیت خود را ازدست می دهد. به هر حال دیدن آوار در خواب نیکو نیست.