منوچهر مطیعی تهرانی

دام در خواب گرفتاری ا ست. اگر ببینید که دام برای شکار گسترده‌اید که دیگران را بیازارید و مبتلا کنید، این دام گستری نشانه توفیق و استحصال نیست. اگر دامی دیدید که ندانستید به چه کسی تعلق دارد با مشکلی رو به رو می‌شوید. اگر رشته دام را در دست داشتید نوشته‌اند که رشته کاری به دستتان می‌افتد که به صلاح خود شما و دیگران نیست. اگر دیدید که خودتان به دام افتادید گرفتار و مبتلا می‌شوید. دام برای صید ماهی خوب است به شرط آن که ماهی صید کنید. اگر دام بیافکنید و ماهی صید نکنید ناکامی و شکست است.