منوچهر مطیعی تهرانی

معبران کهن‌نفس سوزن‌زدن منهای دوختن را خوب ندانسته‌اند و به همین علت رفو را از دوخت و دوز جدا کرده و خصومت و دشمنی تعبیر نموده‌اند و رفوگر را نیز دشمن دانسته‌اند. رفو‌کردن در خواب دشمنی است و چنانچه در خواب ببینید لباسی را رفو می‌کنید با کسی دشمنی می‌نمایید و اگر دیگری رفو کند و شما تماشاگر باشید او دشمنی می‌کند. برخی نوشته‌اند لباس هر کس را در خواب رفو کنید با او دشمنی می‌کنید و اگر لباس خودتان باشد کاری می‌کنید که حیثیت اجتماعی خویش را به خطر می‌اندازید. رفوی جوراب خصومت با خانواده است و رفوی شلوار دعوا و دشمنی با همسر است. به هر حال رفو‌کردن در خواب خوب نیست و در پایان غم و اندوه می‌آورد.