منوچهر مطیعی تهرانی

کوکب گل‌غم و ناکامی است چون گل پائیزی است. زنبق نیز همین تعبیر را دارد که در حرف (ز) نوشته.همین‌طور اختر. چنانچه در خواب ببینید که در باغچه خانه خود کوکب دارید غمین و اندوهگین می‌شوید. همین تعبیر هست اگر کوکب به کسی بدهید یا از او بگیرید.