منوچهر مطیعی تهرانی

چینه‌دان نقطه ضعف شما است و چنانچه ببینید چینه دان مرغی را بیرون می‌آورید و دور می‌افکنید عیب خود را از بین می‌برید.