منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کار مهمی در پیش و در دست اجرا دارید و در خواب دهی‌آباد و معمور ببینید خوب است و نوید‌دهنده این که کار شما به درستی و به دلخواه انجام می‌گیرد و به مقصود می‌رسد و اگر کاری در دست انجام ندارید و چنان دهی در خواب ببینید خواب شما خبر می‌دهد که به زودی دست به انجام کاری سازنده می‌زنید که در صورت توفیق به رفاه و نعمت و آسودگی می‌رسید. ابن‌سیرین نوشته اگر کسی در خواب ببیند که در دهی است و نام آن ده را نداند نیکو است و اگر نام ده را بداند بد است. چنانچه در خواب از دور ده آبادی را ببینید هدف درخشانی در پیش دارید و اگر ده مخروبه و ویران باشد نتیجه‌ای که عایدتان می‌شود بد است و مطلوب نیست. اگر دهی دیدید و احساس کردید که به خودتان تعلق دارد، آن ده کار شما است و نتیجه‌ای است که عایدتان می‌شود.